Genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning pga. manglende indsendelse af årsrapport

Når Erhvervsstyrelsen har taget et selskab under tvangsopløsning pga. manglende indsendelse af årsrapport, kan selskabet genoptages såfremt Erhvervsstyrelsen har modtaget anmodning om genoptagelse senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet.

Selskabet må ikke inden for de sidste 5 år have været under tvangsopløsning.

BEMÆRK: Fristen på de 3 måneder ikke er en hindring for, at skifteretten behandler sagen inden da!
Al korrespondance fra Erhvervsstyrelsen og skifteretten vedr. tvangsopløsning sendes som digital post til kapitalejers personlige e-Boks.

Når selskabet skal genoptages, skal følgende opgaver udføres:

 • Der skal udarbejdes og indberettes et årsregnskab for det pågældende år. Kvittering for indberetning skal gemmes til brug for dokumentation for indsendelse
 • Der skal udarbejdes et generalforsamlingsreferat, hvor ledelsen godkender årsrapporten, vedtager evt. kapitalforhøjelse og vedtager genoptagelse af selskabet
 • Der skal foretages korrekt bogføring for den efterfølgende periode. Dvs. fra det efterfølgende regnskabsårs begyndelse til den dato, hvor det besluttes at genoptage selskabet
 • Selskabets registrerede kapital skal være tilstede den dato, hvor selskabet genoptages. Dvs. at såfremt egenkapitalen er mindre end den registrerede kapital, skal der tilføres kapital fra kapitalejer, hvilket kan ske ved indbetaling til selskabets bankkonto eller ved at omdanne evt. gæld til kapitalejer til selskabskapital
 • Selskabet må under ingen omstændigheder have et tilgodehavende hos kapitalejer pr. genoptagelsesdagen.
 • Tilstedeværelse af selskabets kapital skal erklæres og godkendes af en godkendt revisor
 • Når al bogføring og dokumentation er tilvejebragt, fremsendes nedestående dokumentation, revisorerklæring og kvittering for anmodning om genoptagelse til skifteretten
 • Er der tale om både holdingselskab og driftsselskab, skal de samme opgaver udføres for begge selskaber.

Til brug for genoptagelse skal følgende dokumentation benyttes:

 1. Pas eller kørekort og sundhedsbevis for alle kapitalejere
 2. Saldobalance, kontkort og årsrapport, kvittering for indberetning samt generalforsamlingsreferat for det regnskabsår, hvor årsrapport er indberettet for sent
 3. Saldobalance, kontokort, bankkontoudtog og udskrift af skattekontoen fra det efterfølgende regnskabsårs begyndelse til genoptagelsesdatoen
 4. Dokumentation for varelager pr. genoptagelsesdatoen
 5. Dokumentation for materielle anlægsaktiver
 6. Dokumentation for immaterielle anlægsaktiver
 7. Dokumentation for finansielle anlægsaktiver.

Du skal forvente at tidsestimatet for ovennævnte opgave er ca. 5-8 hverdage (længere såfremt dokumentation eller selskabets egen bogføring er mangelfuld eller fejlbehæfet).

Grundet sagens omfang skal du forvente, at vi fremsender en acontofaktura, som skal betales up-front, inden vi påbegynder sagen.

Det er svært at forudsige, hvad en genoptagelse koster, da der er forskel på kvaliteten af det materiale vi modtager, samt hvilke af opgaverne selskaberne selv har udført. Men vor erfaring er et prisspænd på kr. 5.000-15.000,- (ekskl. moms).

Fordele for dig

 • Mere tid til dét du er bedst til
 • Rimelige priser
 • Timepris for rutineprægede opgaver: kr. 500,- (ekskl. moms)
 • Timepris for udkørende bogholder: kr. 500,- (ekskl. moms)
 • Timepris for komplicerede opgaver: imellem kr. 700 – 1000,- (ekskl. moms)