Seneste nyt fra Palm Revision:

Hvad kan vi?

  • Totalløsning af revision & regnskab
  • Løbende bogføring
  • Rådgivning og effektivisering af bogholderier
  • Debitor- og kreditorstyring
  • Momsregnskab
  • Årsregnskab
  • Selvangivelser
  • Stifte selskaber

Følg os på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
7. januar 2022

Som en del af en politisk aftale mellem Regeringen og en række af folketingets øvrige partier, er der fremsat forslag om ændring i årsregnskabsloven og bogføringsloven.
Ændringerne har væsentlig betydning for langt de fleste virksomheder og øvrige omfattet af enten årsregnskabsloven eller bogføringsloven fra 2022. Ændringerne omfatter:
Årsregnskabsloven:
• Frist for godkendelse/indsendelse af årsrapport forlænges fra 5 til 6 måneder
• Krav om revisorerklæring i årsrapport, når omsætningen overstiger 5 mio.kr. for udvalgte brancher (bl.a. restauranter, caféer, brugtvognsforhandlere m.fl.)
• Krav om revision af årsrapport, når balancesum overstiger 50 mio.kr. (uanset størrelse på omsætning og antal ansatte)
• Revisionspligt for selskaber, hvor ledelsesmedlem tidligere har accepteret bødeforlæg vedrørende overtrædelse af regnskabs- eller selskabslovgivning, hvidvasklovgivning eller skatte-/afgiftslove
Ændringerne forventes at have virkning for regnskabsår der påbegynder 1. januar 2022 eller senere – og har således ikke indvirkning på årsrapporter med statusdag 31. december 2021.
Bogføringsloven:
• Bogføring for virksomheder med en omsætning på over kr. 300.000 skal ske digitalt (anvendelse af IT-systemer, bogføringsprogrammer mv.)
• Bilag for virksomheder med en omsætning på over kr. 300.000 skal opbevares digitalt – enten integreret via bogføringsprogram, indscanning til IT eller digitale arkiver, f.eks. dropbox, iCloud eller tilsvarende
• Registreringerne i bogholderiet skal henvise til konkrete digitale bilag (bilagshenvisninger i form af bilagsnummerering skal anvendes)
• Virksomheder skal udarbejde en beskrivelse af procedurer for bogføring mv., der som minimum omtaler: a) Procedure for løbende registrering af transaktioner, b) Opbevaring af bilagsmateriale mv. (digitalt), c) Hvilke medarbejdere i virksomheden der har ansvaret for at sikre løbende registrering
• Bogføringsbeskrivelsen ovenfor er pligtig for alle virksomheden med en omsætning over kr. 300.000 – dog for alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter klasse B eller højere regnskabsklasse (alle selskaber er omfattet af kravet)
Ændringerne i bogføringsloven forventes at gælde fra 1. juli 2022, digital opbevaring af bogføringsbeskrivelse, afstemninger og bilagsmateriale dog først fra 1. januar 2023.
Hvad skal virksomhederne gøre?
Palm Revision anbefaler, at virksomhederne allerede nu forbereder beskrivelse af, hvordan bogføringen foretages – hvor ofte og hvem foretager bogføringen og hvilke forretningsgange er etableret for at sikre fuldstændig registrering af alle transaktioner (f.eks. månedlig eller kvartalsvis bankafstemning).
Palm Revision anbefaler samtidig, at virksomhederne undersøger om anvendte bogføringsprogrammer har facilitet for digital indscanning/arkivering af bilagsmateriale. Hvis dette ikke er tilfældet eller ikke er den ønskede forretningsgang for digital arkivering, anbefaler vi at virksomheden opretter separat arkiv på egen eller hostet server til arkivering af bilag eller sikre adgang til f.eks. dropbox, iCloud eller tilsvarende løsning. For den digitale arkivering skal virksomheden sikre, at der er adgang til arkivet og der evt. laves adgangsbegrænsninger for at sikre mod sletning eller andet utilsigtet tilpasning.
Ændringerne i årsregnskabs- og bogføringsloven gælder indtil videre kun danske virksomheder – og gælder således ikke grønlandske virksomheder.
... See MoreSee Less

24. juni 2021

Ny politisk aftale om revision skal styrke indsatsen mod fejl og svindel

Et bredt politisk flertal er netop blevet enige om en aftale om revision, der skal styrke indsatsen mod snyd og bidrage til, at færre virksomheder begår fejl i deres regnskaber og angivelser af skat og moms. Det betyder bl.a., at flere virksomheder får krav om inddragelse af revisor i forbindelse med aflæggelse af årsregnskaber.
... See MoreSee Less

16. juni 2021

Ny frist for indberetning af dokumentation
Fristen for at indberette dokumentation til slutafregning er skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.
... See MoreSee Less

12. marts 2021

VIGTIG INFORMATION: Skattestyrelsen åbner officielt for årsopgørelserne den 15.03.2021. Dvs. at vi først fra på mandag kan begynde at indrapportere ændringer til årsopgørelserne. For selvstændige erhvervsdrivende og skatteborgere der benytter virksomhedsskatteordningen, er fristen den 01.07.2021. Dvs. at vi indberetter jeres beløb fra på mandag den 15.03.2021 til og med den 30.06.2021. ... See MoreSee Less